Positio R+C (politiikka)

Politiikka pitäisi mielestämme ehdottomasti uudistaa. Kahdennellakymmenennellä vuosisadalla vallinneet suuret poliittiset ideologiat, tietyille sosiaalisille väitteille perustuneet marxismileninismi ja kansallissosialismi, päätyivät molemmat järjen rappioon ja lopulta raakalaismaisiin tekoihin. Nämä kaksi totalitaarista poliittista mallia eivät tunnustaneet lainkaan ihmisen itsemääräämistarvetta ja oikeutta vapauteen ja tästä syystä niiden aika on jäänyt historiaan synkkänä ajanjaksona. Historia on myös tuominnut ne molemmat toivottavasti ikuisiksi ajoiksi! Jokainen voi ajatella asiasta mitä tahansa, mutta kuitenkin yhden ainoan aatteen varaan rakentuvien poliittisten järjestelmien päämääränä useinkin on halu saattaa ihmiset ”pelastuksen opin piiriin”, jonka otaksutaan vapauttavan ihmiset epätäydellisyyden tilasta ja nostavan heidät paratiisimaiseen olotilaan. Lisäksi monet näistä poliittisista järjestelmistä eivät lainkaan halua kansalaistensa ajattelevan vaan sen sijaan uskovan. Tämä piirre tuo ne lähelle uskonnollista lahkolaisuutta.

Ruusuristiläinen ajattelutapa on avointa ja moniarvoista. Toisin sanoen se rohkaisee keskinäistä vuoropuhelua ja edistää ihmisten välistä kanssakäymistä. Moniarvoisuudessa hyväksytään mielipiteiden ja käyttäytymismallien erilaisuus. Avoin ajattelu edistää ajatusten vaihtoa, keskinäistä kanssakäymistä ja jopa vastaväitteitä. Tämänkaltaista yhden ainoan idean varaan perustuvat ideologiat eivät siedä. Juuri tästä syystä ruusuristiläinen ajattelu on poikkeuksetta ollut kiellettyä erilaisten totalitaaristen järjestelmien piirissä. Veljeskuntamme on aivan alusta saakka puolustanut jokaisen yksilön oikeutta omaan ajatteluun ja mielipiteiden ilmaisun vapauteen. Ruusuristin Veljeskunnan jäsenet eivät kuitenkaan välttämättä ole vapaa–ajattelijoita, mutta heillä kaikilla on vapaus ajatella.

Valtiomuodoista puheen ollen pidämme todellista demokratiaa sen heikkouksista huolimatta parhaana nykymaailmalle. Todellisuudessa kaikkien todellisten ajatuksen ja ilmaisun vapaudelle pohjautuvien tasa-arvoisten demokratioiden piirissä on erilaisia ajattelusuuntauksia niin johtajien kuin alaistenkin keskuudessa. Valitettavasti tämä ajattelun moninaisuus synnyttää usein erimielisyyttä ja aiheuttaa ristiriitoja. On ikävää, että suurimmassa osassa demokraattisia valtioita on eri ryhmiä, jotka ovat toisiaan vastaan lähes kaikessa. Mielestämme poliittiset yleensä enemmistön ja opposition välillä vallitsevat erimielisyydet eivät sovi nykyaikaiseen yhteiskuntaan. Ne haittaavat ihmiskunnan uudistumista. Tältä kannalta katsottuna olisi ihanteellisinta, jos jokainen valtio pyrkii edistämään sellaisten hallintomallin syntymisestä, mihin osallistuvat valtion asioitten hoitamiseen kyvykkäimmät henkilöt. Toivomme, että jonain päivänä syntyy koko maailman käsittävä kaikkia kansoja edustava hallitus, jonka alkuna nykyistä Yhdistyneitä Kansakuntia voidaan pitää.

Mielestämme maailman talous on jotenkin tuuliajolla. Jokainen voi nähdä, että taloudelliset järjestelmät säätelevät ihmisen toimintaa yhä enemmän ja enemmän. Nykyään taloudellinen valta on hyvin voimakasta ja se toimii monitahoisen tehokkaan verkottumisen välityksellä, mikä sekin lisää ohjailua. Lisäksi nykyajan talous toimii aiempaa enemmän määrällisten arvojen pohjalta, joihin kuuluvat mm. tuotantokustannukset, kannattavuus, saatava voitto ja työn kesto. Nämä arvot kuuluvat nykyiseen taloudelliseen järjestelmään ja järjestelmä käyttää päämäärän saavuttamiseen tarvittavia keinoja. Valitettavasti talouden päämäärät ovat pohjimmiltaan aineellisia, sillä ne perustuvat suuriin voittoihin ja rikastumiseen. Tällä tavalla ihmiset asetetaan talouden palvelukseen, vaikka talouden pitäisi palvella ihmisiä.

Kaikki valtiot ovat nykyään riippuvaisia maailmanlaajuisesta taloudellisesta yhteiskunnan kaikkia aloja hallitsevasta järjestelmästä. Tämä taloudellinen totalitarismi ei tyydytä satojen miljoonien ihmisten perustarpeita, vaikka varallisuutta ei ole koskaan ollut näin paljoa koko maailmaa ajatellen. Tämä tarkoittaa, että vain vähemmistö pääsee osalliseksi hyvinvoinnista, mikä meidän mielestämme on huono asia. Itse asiassa juopa vauraiden ja kaikkein köyhimpien valtioiden välillä kasvaa edelleen. Voimme havaita saman ilmiön jokaisessa maassa vähäosaisten ja hyväosaisten välillä. Mielestämme tämä johtuu siitä, että taloudesta on tullut laskelmoivaa hyödyttäen osittain markkinoita itseään ja tuottaen keinotekoisia etuja todellisten sijasta.

Taloudellisen toiminnan tulee palvella koko ihmiskuntaa. Meidän tulee pitää rahaa pelkkänä vaihdon välineenä ja voimavarana, jolla jokainen voi hankkia tarvitsemansa elääkseen onnellisena maanpäällisellä tasolla. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että ihmisiä ei ole edeltä käsin määrätty elämään köyhyydessä tai hädänalaisina, vaan päinvastoin heillä tulisi olla kaikki tarvittava, niin että he voisivat kohottaa sielunsa rauhassa kohti korkeampia tietoisuuden tasoja. Talouselämää tulisi hoitaa niin, ettei enää olisi köyhiä vaan jokaisella olisi riittävän hyvät aineelliset olosuhteet. Tämä on ihmisarvon perusta. Köyhyys ei ole kohtalo eikä jumalallisen määräyksen seuraus. Yleisesti ottaen köyhyys johtuu ihmisen itsekkyydestä. Siksi toivomme, että jonain päivänä talousjärjestelmä perustuu jakamiselle ja yhteisen hyvän huomioon ottamiselle. Maailman luonnonvarat eivät ole kuitenkaan loppumattomat eivätkä loputtomasti jaettavissa. Siksi on varmasti tarpeen rajoittaa syntyvyyttä erityisesti ylikansoitetuissa maissa.