Positio R+C (luonto)

Ihmisen toiminta luonnossa ei ole mielestämme koskaan ollut näin turmiollista. On varmaan jokaiselle selvää, että ihmisen toiminta aiheuttaa lisääntyvää ympäristön kulumista. Silti on myös aivan ilmeistä, että ihmisrodun eloonjääminen riippuu sen kyvystä kunnioittaa luonnon tasapainoa. Sivistyksen kehitys on synnyttänyt monia vaaroja esim. ruoan biologinen manipulointi, laaja-alainen saastuttavien aineiden käyttö, huonosti valvottu ydinjätteiden varastointi vain mainitaksemme suurimmat. Vastuu luonnon suojelusta ja siten ihmiskunnan suojelusta kuuluu jokaiselle, kun se aikaisemmin koski vain asiantuntijoita. Lisäksi siitä on tullut maailmanlaajuinen huolenaihe. Tämä on erittäin tärkeää, sillä koko luonnon käsite on muuttunut ja olemme joutuneet toteamaan, että olemme osa luontoa. Emme enää voi puhua ”luonnosta sinänsä”, koska luonto on sellainen, kuin ihminen haluaa sen olevan.

Luonteenomaista nykyiselle ajallemme on energian suuri kulutus. Tämä ilmiö ei olisi huolestuttavaa sinänsä, jos se olisi viisaasti hoidettu. Huomaamme, että sellaisia luonnon polttoaineita kuten hiili, kaasu ja öljy käytetään liikaa ja ne ehtyvät vähitellen. Toisiin energianlähteisiin, kuten ydinvoimaloihin, liittyy vakavia ja vaikeasti hallittavia vaaroja. Viime aikoina on pyritty käymään keskusteluja tietynkaltaisista uhista, kuten kasvihuoneilmiöstä, aavikoitumisesta, metsien hävittämisestä, merien saastumisesta jne. Keskustelut eivät ole johtaneet vastaaviin toimenpiteisiin, sillä riittävän vahva tahto puuttuu. Paitsi että nämä ympäristöömme kohdistuvat loukkaukset asettavat ihmiskunnan alttiiksi vakaville vaaroille, ne osoittavat myös kypsyyden puutetta niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Joidenkin asiantuntijoiden väitteistä huolimatta olemme sitä mieltä, että nykyiset ilmastolliset häiriöt, kuten rajumyrskyt, tulvat jne. ovat seurausta vaurioista, joita ihmiset ovat liian pitkän aikaa aiheuttaneet planeetallemme.

Toinen merkittävä ongelma, mikä uhkaa meitä tulevaisuudessa valtavalla voimalla, koskee aivan ilmeisesti vettä. Vesi on elämän ylläpidon ja kehityksen välttämätön elementti. Tavalla tai toisella jokainen elävä olento tarvitsee vettä. Ihmiset eivät ole poikkeus tästä laista, koska heidän ruumiistaan 70 % koostuu vedestä. Nykyään puhtaan veden saanti on rajoittunut noin yhdelle kuudesta maapallon asukkaasta. Veden puute voi koskea yhtä neljästä vajaan 50 vuoden aikana. Syynä on maailmanlaajuinen väkiluvun kasvu ja jokien ja purojen saastuminen. Tänään huomattavimmat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että ”valkoinen kulta” eikä enää ”musta kulta” tulee olemaan tämän vuosisadan suuri luonnonvara ja siihen saattaa liittyä monia erimielisyyksiä. Tämän ongelman maailmanlaajuinen tiedostaminen on välttämätöntä.

Ilman saastuminen tuo mukanaan suuria vaaroja elämälle yleensä ja erityisesti ihmisille. Teollisuus, lämmitys ja kuljetus vaikuttavat ilman laadun huononemiseen ja saastuttavat ilmakehää ja se johtaa terveysriskien kasvuun. Kaupungit ovat eniten uhattuina ja riski lisääntyy laajenevan kaupungistumisen myötä. Tähän liittyen kaupunkien massiivinen kasvu tuo vaaran, joka voisi uhata yhteiskunnan tasapainoa. Yhdymme Platonin tuhat vuotta sitten kaupunkien kasvuun liittyen antamaan neuvoon: ”Kaupunki voi laajentua siihen pisteeseen saakka, missä se vielä säilyttää ykseytensä, mutta ei yhtään enempää”. Jättiläismäinen kasvu ei voi olla suotuisaa humanismille siinä merkityksessä, kuin olemme sen määritelleet. Se aiheuttaa vääjäämättä suurissa kaupungeissa eripuraisuutta ja saa aikaan kurjuutta ja turvattomuutta.

Ihmisten suhtautuminen eläimiin on myös osa kanssakäymistämme luonnon kanssa. Meidän velvollisuutemme on rakastaa ja kunnioittaa eläimiä. Kaikki ovat osa maan päällä ilmenevää elämän ketjua ja kaikki ovat kehityskulussa mukana. Omalla tavallaan eläimet ovat myös jumalallisen sielun välineitä ja mukana jumalallisessa suunnitelmassa. Voimme mennä jopa niin pitkälle, että pidämme kehittyneimpiä niistä tulevina ihmisinä. Kaikista näistä syistä pidämme kauhistuttavina oloja, joissa monia eläimiä kasvatetaan ja teurastetaan. Pidämme eläinkokeita tällaisen julmuuden osoituksina. Mielestämme veljeyden aate ulottuu kaikkiin, joille on annettu elämä. Yhdymme seuraaviin Pythagoraan sanoihin: ”Niin kauan kun ihmiset jatkavat säälimättömästi alempien valtakuntien elävien olentojen tuhoamista, he eivät saa terveyttä eivätkä rauhaa. Niin kauan kuin he teurastavat joukoittain eläimiä, he tulevat tappamaan toisiaan. Kukaan, joka kylvää murhaa ja kärsimystä, ei voi korjata iloa ja rakkautta.”

Uskomme, että ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden välillä vallitsee riippuvuussuhde. Koska ihminen on maan lapsi ja maa maailmankaikkeuden lapsi, ihminen on maailmankaikkeuden lapsi. Atomit, jotka muodostavat ihmisen ruumiin, ovat lähtöisin luonnosta ja sisältyvät kosmokseen. Tämä sai eräät tähtitieteilijät sanomaan, että ”ihminen on tähtien lapsi”. Vaikka ihminen on kiitollisuudenvelassa maailmankaikkeudelle, voidaan todeta, että maailmankaikkeus on myös kiitollisuudenvelassa ihmiselle, ei tietenkään olemassaolonsa johdosta, vaan syystään olla olemassa. Itse asiassa mitä maailmankaikkeus olisi, elleivät ihmisen silmät voisi sitä tarkkailla tai ellei ihmisen tietoisuus voisi sitä pohdiskella ja ellei hänen sielunsa voisi heijastaa sitä? Maailmankaikkeus ja ihminen tarvitsevat toisiaan tietääkseen ja tunnistaakseen toisensa. Tämä muistuttaa meitä kuuluisasta sanonnasta: ”Tunne itsesi ja sinä tulet tuntemaan maailmankaikkeuden ja jumalat.”

Näkemyksemme luomisesta ei ole missään tapauksessa ihmiskeskeinen. Emme todellakaan tee ihmisestä jumalallisen suunnitelman keskipistettä. Sanokaamme, että teemme ihmiskunnasta huolestumisemme keskipisteen. Mielestämme ihmiskunnan olemassaolo maan päällä ei ole pelkkää sattumaa vaan universaalisen Älyn, Jumalaksi kutsumamme, toimintaa. Vaikka Jumalaa ei voi ymmärtää tai käsittää, sama ei koske niitä lakeja, joiden kautta Jumala ilmenee luomakunnassaan. Kuten aikaisemmin totesimme, ihmisellä on kyky, joskaan ei velvollisuutta, opiskella näitä lakeja ja soveltaa niitä aineelliseen ja henkiseen hyvinvointiinsa.

Ihmiskunnan yhteys maailmankaikkeuteen johtaa kysymään elämästä muuallakin kuin maapallolla. Olemme vakuuttuneita, että vastaus on myönteinen. Koska universumi käsittää noin sata miljardia galaksia ja jokaisella galaksilla on noin sata miljardia tähteä, on varmasti olemassa miljoonia omamme kanssa samankaltaisia aurinkokuntia. Ajatus, että vain meidän planeettamme olisi asuttu, on rajoittunutta ajattelua ja eräs itsekeskeisyyden muoto. Muiden maailmojen elämän muodoista jotkut ovat luultavasti paljon kehittyneempiä kuin maapallolla olevat ja jotkut taas vähemmän kehittyneitä. Ne ovat kaikki kuitenkin osa samaa jumalallista suunnitelmaa ja ovat mukana kosmisessa kehityskulussa. Avaruuden muukalaiset pystyvät aikanaan ottamaan meihin yhteyttä, mutta emme käytä paljoakaan aikaa sen odottamiseen. Meillä on muita tärkeämpiä tehtäviä. Silti tulee päivä, jolloin tämä yhteydenotto tapahtuu ja se tulee olemaan ennen näkemätön tapahtuma. Itse asiassa ihmiskunnan historia sulautuu silloin maailmankaikkeuden elämään…