RUUSURISTIOPETUKSEN ALKUPERÄ

Epä ilemä ttä kysyt, mikä on ruusuristiopetuksen alkuperä ? Vastaamme tä hä n, että sen juuret ovat pyhä
ssä perinnö ssä , jonka veljeskuntamme on saanut muinaisen Egyptin mysteerikouluista. Itse asiassa
tä mä perintö on oleellinen osa arkistoa, joka vuosisatojen saatossa on rikastuttanut AMORC:in kulttuurista
ja henkistä perintö ä . On olemassa suuri joukko mystisiä lakeja ja periaatteita, joita opetetaan
opintokirjeissä . Tä mä on katkeamattoman työ n tulosta, jota aikaisemmat mystikot suorittivat tunkeutuessaan
luonnon ja universumin mysteereihin. Muinaisen Egyptin viisaiden perinnö ksi jä ttä miin
ikuisiin totuuksiin on liitetty antiikin Kreikan suurten ajattelijoiden fi losofi sia pohdintoja sekä joitakin
vuosisatoja myö hemmin keskiajan ruusuristialkemistien mystisiä opetuksia. Lä hempä nä meidä n
aikaamme elä neet merkittä vä t persoonallisuudet ovat kehittä neet ja tä smentä neet antiikin perinnö n
mä ä rä ttyjä kohtia edeltä jiensä jä ttä mä ltä pohjalta. Vain joitakin nimiä mainitaksemme ovat seuraavat
henkilö t rikastuttaneet ruusuristiperinnettä omalla osaamisellaan: Leonardo daVinci (1452-1519),
Comelius Heinrich Agrippa (1486- 1535), Paracelsus (1493-1541), Francois Rabelais (1494-1553),
Sir Francis Bacon (1561-1626), Jakob Bö hme (1575-1624), Rene Descartes (1596- 1650), Blaise
Pascal (1623-1662), Baruch Spinoza (1632-1677), Sir Isaac Newton (1642-1727), Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-1790), Michael Faraday (1791-1867), Claude Debussy
(1862-1918).
AMORC:in nykyisen aktiivisen jakson alusta lä htien suuresti kunnioitetut eri alojen RC-jä senet
ovat jä ttä neet samalla tavoin oman panoksensa opetukseemme. Veljeskunnassa on jä seninä mm. fyysikoita,
kemistejä , biologeja, lä ä kä reitä ja fi losofeja. He työ skentelevä t ruusuristitiedon kulttuurisen
kehityksen edistä miseksi. Sanomme kulttuurisen, sillä AMORC:in asiantunteva ja vakiintunut henkinen
olemuspuoli on ja tulee ikuisesti olemaan sama, kuin se on aina kautta aikakausien ollut.
RC-polun kulkija ei opiskele mestarin opettamia ajatusmalleja eikä hä nen tavoittamansa mystinen
tieto ole ajan kaavoihinsa kangistamaa. Hä n opiskelee lakeja ja periaatteita, joiden toimivuus koetellaan.
Ne heijastavat kaikkea sitä , mitä ihmisen sisä inen olemus saa kokea Universaalin Ä lyn nimessä
ja sen kunniaksi. AMORC:in tutkimuslaboratoriot osoittavat, että perinteemme mukaisesti pyrimme
aina toimimaan yhdistä vä nä lenkkinä menneen ja tulevan vä lillä . Pyrimme auttamaan sellaisen maailman
luomisessa, jossa jokainen elä vä olento tuntee kehon, sydä men ja sielun rauhan, syvä n rauhan.
Lyhyenä esittelynä asteittain osaksesi tulevalle tiedolle ehdotamme, että pohdiskelet mä ä rä ttyjä ilmiö
itä , jotka ovat kiinnittä neet huomiotasi. Kaikki nä mä ilmiö t sopivat luonnonlakeihin ja periaatteisiin,
jotka selitetä ä n seikkaperä isesti sinulle opintokirjeissä mme. Tietä mä ttö myydessä ä n useimmat
ihmiset pitä vä t nä itä ilmiö itä taikauskona tai liittä vä t ne johonkin yliluonnolliseen. Toisaalta ihmisellä
on kä ytettä vissä ä n kaikki ominaisuutensa ja harjoittamalla niitä hä n voi tehdä ne kä yttö kelpoisiksi
pä ivittä isessä elä mä ssä ä n. Vanhan sananlaskun viisaus on totta: ”Tietä mä ttö myys ja pelkä stä ä n tietä –
mä ttö myys on asia, mistä ihmiskunta tulee vapauttaa.”